МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English

Цели за устойчиво развитие

International Decade (2018–2028) for Action – Water for Sustainable Development 


Управление на информация и знания


Public Participation


Multistakeholder Dialogue


Вода и санитарно-хигиенни условия

Промоция на хигиената


Управление на информация и знания


Управление на зелени кътове в урбанизирани територии


Управление на битовите отпадъци

 • Минимизиране и оползотворяване на отпадъците
 • Компостиране
 • Разделно събиране


  Цели за развитие на хилядолетието


  Участие на обществеността

 • Подкрепа на инициативи на масите
 • Въвличане на младежите и децата


  Диалог между всички заинтересовани страни  Обучение  Лобиране  Кампании


 •