МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

WeWash: овластяване на жените чрез вода, санитария и здраве

Продукти

In progress

Целта на проекта е да овласти жените и момичетата от селата да прилагат подход отдолу за прилагането на българското и европейското законодателство за пречистване на отпадъчните води и домакинствата и общностите, като в същото време подобряват здравето и изхранването на семействата си.

Проектът обхваща 100 безработни или бедни жени и момичета от поне 3 села в редица дейности: повишаване на информираността, учене чрез правене, обучение за лидерство и менторски програми, както и подобряване на интернет комуникацията. Целта е да се овластят жените чрез включване на равни начала при вземането на решения, усвояване на трудови умения и стартиране на малък бизнес в сектора на алтернативната санитария. Обучавани от консултанти, обучаемите ще изградят моделна система на алтернативна санитария за читалище или училище в едното от участващите села.

Земя завинаги ще координира дейностите, ще споделя експертиза в санитарния сектор и ще разработи обучителни и промоционални материали с помощта на обучители и консултанти. Ще се положат всички усилия за сътрудничество с държавните и местни органи в секторите здраве, околна среда и води, трудови ресурси, фирмата доставчик на водоснабдителни и санитарни услуги, местни и международни неправителствени организации, медии, както и включването на всички заинтересовани в проектните села – кметства, читалища, училища, кооперативи, граждански групи и др., за да се гарантира усещането на собственост върху проектните резултати, устойчивото им използване и поддръжка.

Проектът е мотивиран от необходимостта за мобилизиране на жените и момичетата от селските общности да изградят капацитет и лидерски умения за адекватното решаване на неотложни проблеми в сектор вода и санитария касаещи техните домакинства и села.

Сектор вода и санитария в България трябва да приложи решителни мерки за постигане изискванията на Директивата за отпадъчните води – 91/271/EEC. Докладът на ЕС за напредъка в сектор околна среда, доклад -  България, 2017, подчертава, че като цяло България демонстрира много ниско съответствие с изискванията на Директивата.

Прилагането на Директивата за малките агломерации – по-малки от 10000 еквивалент жители, което трябваше да приключи до края на 2014, на практика не е започнало. През юли 2017, България получи предупредително писмо от Комисията за започване на наказателна процедура.

Притеснението на Земя завинаги е, че държавата няма капацитет да приложи изискванията на Директивата при съществуващите рестрикции на законодателството, които на практика позволяват прилагането само на изключително скъпи технологии: централизирана канализация и конвенционално пречистване на отпадъчните води в пречиствателни станции. Този подход е особено пагубен за селата с изключително ограничени финансови и човешки ресурси – в много от тях хората са зависими от много ограничени водни ресурси със значителни сезонни вариации. Тези общности са също най-уязвими от климатичните промени. Поради всичко това, проектът се фокусира върху финансово изгодни алтернативни решения, които постигат изискванията на европейското законодателство.

Освен това, в селата на практика няма работни места. Затова ние гледаме на проекта и като възможност за професионално обучение за добре дефинирана ниша с идентифицирана потребност от алтернативни санитарни услуги и природно земеделие, които се съчетават чудесно. Проектът ще следва стриктно санитарните изисквания на СЗО за третиране и използване отново и законодателството на ЕС.