МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

Изпълнител на проекта: Фондация „Земя завинаги”
Финансираща институция: Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Тематичен фонд „Участие на гражданското общество”

Това публикуват медиите за нас:
novinata.bg, starazagoralive.bg, nikak.bg, starozagorci.com, radio-sz.net, tvstz.com

Защо „Земя завинаги” кандидатства за този конкретен проект

С влизането си в ЕС, България пое задължението да изпълнява европейското законодателство, вкл. в областта на водоснабдяването и санитарията. Това се отнася и за постигане изискванията на това законодателство в селата, където ресурсите са малки, и недостатъчни, а изоставането е огромно. Така населението в селата е поставено в неравностойно положение и изискванията на законодателството на ЕС не са изпълнени. Тази теза беше в основата на нашето предложение за финансиране.

При изпълнението на Директивата на ЕС за градските отпадъчни води, България пое задължението да осигури пречистване на отпадъчните води на всички селища над 2000 еквивалент жители, а също и на по-малките селища, които вече имат изградена дори и частична канализация.

Методология, която ще бъде приложена в рамките на проекта

Ние ще приложим методология от долу нагоре, което означава обучение и работа с активисти от 3 села, създаване на програмни документи и участие на населението.
Проектът предвижда следните дейности и резултати:

  1. Активисти от 3 села в Старозагорска област ще бъдат обучени по отношение на политиките по водоснабдяване и санитария и адаптиране към промяната на климата – по 7 семинара във всяко село обхващащи по 25 активисти от трите проектни села, които ще бъдат обучени по проблемите на питейните и отпадъчните води, здравни рискове, свързани с водите, пречистване и използване отново на отпадъчните води, интегрирано управление на водите, адаптиране на практиките към промяната на климата; в умения за презентиране и защитаване на позиция.

  2. Местни лидери от трите села ще получат познания и умения за мобилизиране на ресурси за решаване на непосредствените нужди на селата си – по 2 семинара във всяко от трите села. Ще се организират срещи и разговори по проблемите на водоснабдяването и санитарията на селото на местно и национално ниво в Стара Загора и в София.

  3. В края на работата във всяко село ще има разработени стратегия и план за действие с готовност за създаване на проект и започване изграждането на цялостна санитарна система на селото.