МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Това не е лукс, то е човешко право

Проектът стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на Демократичната комисия на Американското посолство, София.

Проектът е адресиран към намиране решение на един горещ въпрос за българските училища: лошо поддържаните и нефункционални училищни тоалетни.

Проектът има за цел да информира учениците за тяхното човешко право за безопасни за здравето училищни тоалетни и достъпът до удобства за миене на ръцете, гарантирани от българското законодателство. Това ще се постигне чрез прилагане на гражданският модел на “учене чрез правене.”

Проектът ще работи с ученици от три училища в Стара Загора:

По време на изпълнението му младите хора ще бъдат обучавани да действат като отговорни граждани. Проектът ще окуражава местните власти да предприемат необходимите действия.

Учениците ще преминат ежеседмично обучение и ще се занимават с теми свързани с опазването и икономията на вода; здравето и водата; хигиената в училище; ще се обучават как да се държат като отговорни граждани; ще организират кампания за информиране на гражданите по проблемите на училищните тоалетни; ще лобират за мобилизиране на средства за малки санитарни проекти в техните училища като работят с местните власти, за да ги информират и мобилизират за прилагане на съществуващото законодателство по отношение на хигиената в училище и за здравословна училищна среда.

Проектът цели информиране и мобилизиране на всички заинтересовани за необходимостта от прилагане на съществуващото законодателство, което гарантира правото на здравословна работна среда и безопасни тоалетни като работи с Училищните настоятелства, общинските съветници, експерти и администратори.

Предвижда се провеждане на широка дискусия по темата чрез общинска дискусионна кръгла маса, регионална конференция посветена на санитарно-хигиенните условия в училищата; практическа кампания “Мий си ръцете” и кампания за промяна по отношение на училищните тоалетни, за която ще се мобилизират допълнителни средства от местни източници конкретно за подобряване на училищните тоалетни в съответните училища.