МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Разработване на модел за устойчиво управление на водата и твърдите битови отпадъци в селата на Община Стара Загора

Пилотен етап за с. Сулица и с. Старозагорски бани

Местен координатор: Фондация “Земя завинаги” в партньорство с Община Стара Загора
Международен координатор: Неправителствена организация “Жените в Европа за общо бъдеще”
С финансовото съдействие на Нидерландското правителство
чрез Програма МАТРА

Продължителност на пилотния етап март 2005 – ноември 2007Цел на проекта

Местната власт и обществеността в Община Стара Загора да разработят съвместно принципи за стратегическо планиране на базата на:

Да се осигури подкрепа от съответните национални власти, тези принципи да станат инструменти за:

Допълнителни цели на проекта

Очаквани резултати

1 Добре управляван съвместен проект с добра комуникация между партньорите и бенефициентите; прозрачност по отношение на предвидените дейности и проблемите, които ще се решават.
Възможност за директна обмяна на опит с партньорите от Община Варна и нидерландските партньори, както и заинтересовани от други балкански страни.
Уеб страница за споделяне на опита и установяване на контакти на английски и български.

2 Създава се база за успешно прилагане на наученото на практика в селата Сулица и Старозагорски бани чрез изграждане на малки инфраструктурни пилотни проекти.
Създаване на база данни за водите и отпадъците, засушаването и рисковете за здравето на основата на съществуващи и новосъздадени информационни източници.
Извършване на лабораторни анализи на водата в пилотните и други няколко села, информиране и обучение на селяните как да ползват и пазят водата; проследяване на потенциални източници за замърсяване на извори, кладенци и водопроводи.
Цялостно изследване на социалното и икономическо състояние и потенциал на пилотните села (както и други села), широко обсъждане на опита, нуждите и желанията на селяните и експертите по отношение подобряване управлението на водите, отпадъците, здравния риск за засилване демокрацията и подобряване икономическата и здравната ситуация.

3 Приемат се инструментите за стратегическо планиране и прилагането им на практика от заинтересованите в пилотните села.
Обученост на местните хора и експертите за възможни решения на конкретните специфични проблеми в тяхното село в областта на водите и отпадъците.

4 Проучват се и се използват познанията и опита на местните хора за разработване планове за въвеждане на устойчиви системи за управление на водите и отпадъците.
Създаване на Проектен съвет в Общината и Консултативен съвет на национално ниво като се осигури баланс при участие на половете и професията/образоваността на членовете.
Включване на младите хора от Общината в работата по проекта; повишаване информираността на учениците и учителите по проблемите на водите и отпадъците.
Изработване на технически планове за практическо прилагане на направения избор.
Изработване на планове за практическо изпълнение на пилотните инфраструктурни проекти.

5 Тестват се инструментите за стратегическо планиране в селата Сулица и Старозагорски бани чрез тестване на няколко възможни опции.
Използване на продукти и материали изработени на място; подпомагане на местния бизнес и търговия; прилагане на приложни научни изследвания; подобряване на пилотните съоръжения, за да станат по-добри и по-атрактивни за мултиплициране.

6 Целевата група се е научила как да изказва мнението си и да анализира нуждите си, а резултатите от проекта стават достояние на широката общественост.
Хората извън конкретните пилотни села се информират чрез брошури, постери , медиите.
Анализ на благоприятните дадености и пречките при практическото решаване проблемите на водите и отпадъците.
Представяне на малките инфраструктурни проекти на партньорите, семействата, младежите, местното население, на вземащите решения, на медиите и представители на национални и международни институции.

7 Повишава се интересът на местните власти и медиите към проблемите на водите и отпадъците.
Информиране на централните институции на България и ЕС, университети и преподаватели за работата по проекта.
Партньорите разработват препоръки към националната политика за опазване на околната среда в България как да се преодолеят съществуващите пречки на основата на натрупания конкретен опит в изпълнение на пилотните проекти.
Провеждане на национална конференция по проблемите на водите и твърдите отпадъци в селата на България, София.

8 Създават се и се разпространяват образователни материали за ученциите и учителите.
Публикуване на 8 брошури за устойчивото управление на водите и отпадъците, практически съвети, интегрално управление на водите, опазване на източниците на питейна вода, пестициди и замърсяване на водата, ролята на гражданите и НСО при демокрация.
Разработване и публикуване на 5 комплекта учебни материали за учениците и учителите.
Организиране на състезание за рисунка на тема вода се организира в училище.
Организиране на изложба на тема пестене на вода и справяне с отпадъците изложени в сградата на Община Стара Загора; заедно със спечелилите детски рисунки, снимки, образоателни материали.

9 Изработва се на стратегически план за прилагане на интензивни и ефективни опции за справяне със засушаването и отпадъците.
Изготвяне на доклад за оценка на ситуацията

10 Приемат се и се прилагат инструментите за стратегическо планиране от националните институции - МРРБ, МОСВ и МЗ и техните регионални и местни структури.
Доклад за оценка и препоръки за прилагане политиката в областта на водите и отпадъците.
Изработване на модел за участие на всички заинтересовани и интегрирано планиране за устойчиво управление на водите и отпадъците в селата.
Предложение за промяна в стандартите за постигане на международните изисквания.
Разработване на възможности за мултиплициране на резултатите в други села.

Описание на дейностите - В изпълнение на проекта ще се осъществят 10 основни дейности:

I. Започване на проекта

Дейност 1: Стартиране
1.1 Първа мисия и начална среща между партньорите
Община Стара Загора (2 дни), 14-15.03.2005
Посещение на селата и представяне на заинтересовани институции, местни партньори на целите на проекта; препотвърждаване на първоначалния интерес
Срещи в съответните министерства, Нидерланското посолство, с НСО
1.2 Стартиране на website

Дейност 2. Идентифициране на проблемите и оценяване на местния потенциал

2.1 Идентифициране на публикувана вече информация за нуждите на разработване на стратегията


2.2 Анализ на качеството на водата от всички източници на питейно водоснабдяване в българска и европейска лаборатории

2.3 Провеждане на социологическо проучване и научно проучване на място в Сулица и Старозагорски бани и други села от Общината

II. Работа на място

Дейност 3. Обучение за местните заинтересовани лица и представители на местни институции и фирми
3.1 Обучение на местните хора и местните власти

Дейност 4. Разработване на пилотни проекти за малка инфраструктура като се отчитат предпочитанията и опита на местните хора
4.1.1 Формиране на екип на проекта
4.1.2 Формиране на Консултативен съвет на национално равнище
4.2 Разработване на план за действие за осъществяване на демонстрационните проекти за устойчиво управление на водите и отпадъците
4.3 Разработване на план за изграждане на моделна инфраструктура за устойчиво управление на водите и отпадъците
Активно включване на местните институции и населението; училища и университети
4.4 Провеждане мероприятие с местното население и местните власти; ученици и учители, международни експерти, медии, за да се представи изработения план

Дейност 5: Осъществяване на пилотните проекти
5.1 Осъществяване на проекти за пестене на вода, екоканализация и управление на отпадъците в и около къщите на хората в пилотните села
- Пилотните проекти ще покажат на практика възможностите на предлаганите инструменти, ще определят възможните трудности
- Успешните проекти ще се използват като места за обучение и показване за нуждите на мултиплициране на опита
- Натрупаният опит ще се използва за развитие на стратегия за устойчиво управление на водите и отпадъците в селата
5.2 Приложно изследване проведено от партниращи университети

III. Прозрачност и подкрепа

Дейност 6: Обмен на ноу-хау на национално и международно ниво; научени уроци и резултати; прозрачност и подкрепа на национално ниво за прилагане модел за интегрално устойчиво управление на водите и отпадъците в селата на България
6.1 Разпространяване резултатите от проекта чрез уеб страница; между международни експерти по вода и отпадъци чрез представяне в специализирани журнали, на международни конференции и др.
6.2 Оценка на комуналното стопанство в секторите вода и отпадъци; преглед на местните нормативи и стандарти
6.2 Двудневна конференция в София за приноса на проекта за националната политика и международното сътрудничество
Предвижда се участие от заинтересовани партньори от Албания и Македония, както и европейски експерти; представители на местната власт, университети, експерти

Дейност 7. Комуникация, обществени мероприятия и работа с медиите
7.1 Предоставяне редовно на информация за развитието на проекта за населението на селата, училищата
7.2 Работа с медиите, поканване на медиите при събития (напр. статиране на проекта и др.)
7.3 Мероприятие за официално представяне резултатите от проекта и посещение на някои от къщите, където са осъществени пилотните инициативи

Дейност 8. Обучителна дейност и публикуване на информация и обучителни материали по въпросите на устойчивото управление на водите и отпадъците; здравен риск; интегрално управление на водите; качество на питейната вода; икономия на вода; нитрати и пестициди; еко-канализация; конкурси за детска рисунка и др. Организиране на изложба в сградата на Община Стара Загора. Посещение на домакинствата и др., където се осъществяват пилотните проекти.

IV. Стратегическо планиране

Дейност 9. Разработване на стратегия за управленски стратегии в пилотните села
9.1 Засилване капацитета на местната власт за планиране и мониторинг
9.2 Разработване на стратегически план за управление на водите и отпадъците

Дейност 10. Разработване на стратегия за устойчиво управление на водите и отпадъците в селата на България
10.1 Преглед на националните политики и приоритетите на донорските програми в страната; преглед на свързаното с разглежданите теми законодателство
10.2 Изработване на модел за стратегическо планиране за устойчиво управление на водите и отпадъците в селата на България с учатието на всички заинтересовани
10.3 Изготвяне на предложения за промени в съществуващото законодателство и стандарти във връзка с изискванията на международните и европейските стандарти
10.4 Представяне на постигнатите резултати на международна конференция в София пред български НСО, представители на правителството, учени, институции, ВиК фирми и др.