МИСИЯ ПАРТНЬОРСТВА ПРОЕКТИ
English
Проекти

проект

Демокрация и толерантност

Същността на този проект се състоеше в петдневен семинар за теорията и практиката на толерантност и демокрация проведен с 20 младежи от различни места в България работещи или учещи в хуманитарната сфера. Този семинар беше свързан с проведения по-рано работен лагер за обучение на младежи-лидери, организиран от Международна гражданска служба, Германия, Бад Бирнбах 2000. Идеята беше да се приложат същите методи от същите лектори на българска почва с фокус върху толерантността и демокрацията. По време на обучението се работеше в сферата на междуличностните отношения в духа на обща толерантност и равноправие, включително справянето с между етнически проблеми. Още два семинара бяха организирани след това с участници по места.

Специфичната идея на проекта беше да се провокира позитивна промяна в междуличностните отношения на различни представители на българското общество. Междуличностните отношения бяха разглеждани като универсална база за демокрация и плурализъм. Промяната им в различни аспекти ще доведе до глобална промяна в българското общество.