english
бюлетин
галерия
мероприятия
новости
 
 

Мобилен: +359 87 98 98 376

e-mail: office@earthforever.org


Изпълнителен директор, г-жа Диана Искрева
diskreva@earthforever.org

Програмен директор, Участие на обществеността, г-жа Мариана Стоилова
mstoilova@earthforever.org

Програмен директор, Младежко участие, г-жа Стефка Николаева
snikolaeva@earthforever.org

Програмен директор, Информационни технологии, г-н Ангел Гяуров
agyaurov@earthforever.org

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уебстраницата прилага политика на респект към Хартата на ЕС за Фундаментални права [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT]. Това включва и правата на гражданите за защита на техните лични данни.

Тази уебстраница е съобразена с Политиката за защита на личните данни на фондация “Земя завинаги“ съгласно изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016, в сила от 25 май 2018 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

На същите основания, тази уебстраница прилага същата политика за защита на данните вътре в ЕС и Европейската икономическа зона(EEA) за трансфер на данни извън ЕС, специални мерки са взети за осигуряване на защита при преноса на данни съгласно [http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj].

Посетителите на уебстраницата са напълно свободни да предотвратят ползването, трансфера или обработката на всякакви данни, които те биха оставили на уебстраницата, вкл. трансфера на такива данни към нея, ако е приложимо.


 
  избрано

Екосан форум - Умерен климат
-----------------------------------------
WASH централна и източна Европа, западна и централна Азия
-----------------------------------------
Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

нагоре
© 2006 Земя Завинаги www.earthforever.org